భగవద్గీత శ్లోకముల సూచిక
గీతామకరందము 
( శ్లోకం చివర ఇవ్వబడ్డ నంబర్లలో మొదటి రెండు అంకెలు అధ్యాయం నంబరు. చివరి రెండు అంకెలు శ్లోకం నంబరు. )